งานบริการของเรา

กระบวนการทดสอบการล้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เรามีกระบวนการทดสอบการล้างชิ้นงาน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถออกแบบและนำเสนอกระบวนการล้างที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ

การติดตั้งและการอบรม

การติดตั้งเครื่องจักร

 • เคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ
 • เชื่อมต่อเครื่องจักรเข้าด้วยกัน ในกรณีเครื่องมีความยาว
 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงความบกพร่องเสียหายของชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร เพื่อรายวงานให้ลูกค้าทราบ
 • เชื่อมต่อระบบท่อและเดินระบบไฟฟ้าภายในเครื่องจักร
 • ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • จัดทำรายงานและเก็บข้อมูลการติดตั้งเข้าในระบบเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงของบริษัท (PMH)

การอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 • อบรมการใช้งานเครื่องจักรโ ดยการอบรมหน้างาน เพื่อฝึกทักษะในการใช้งานจริง
 • อบรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น สำหรับทีมงานซ่อมบำรุงของลูกค้า  และมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน ทุกๆ 6 เดือน

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

การเข้าถึงและการสนับสนุนทางไกลโดยวิธีการ Remote Online  ควบคุม  จัดการ  เฝ้าติดตาม  และแก้ไขการทำงานของเครื่องจักรทางไกล โดยวิธีการ Remote Online ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และสาย Cable Link สำหรับต่อเข้า PLC

โปรแกรม TeamViewer

ป็นเทคโนโลยีที่รองรับการแชร์หน้าจอภาพและควบคุมการทำงานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

 • ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันตั้งแต่ 2 เครื่อง โดยใช้ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง อีกทั้งยังรองรับการเชื่อต่อกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ IOT ต่างๆ และในปี 2019 ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็น Team Viewer 15 โดยสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 30 ภาษาทั่วโลก รวมทั้งภาษาไทยด้วย

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข

การตรวจสอบสถานะเครื่องจักร

 • ตรวจสอบโดยอ้างอิงตามรายละอียดและข้อกำหนดของเครื่องจักร
 • รายงานผลการตรวจสอบแก่ลูกค้า
 • แนะนำและทำการเปลี่ยนอะไหล่ / ชิ้นส่วนให้ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
 • ทำการสอบเทียบอะไหล่ / ชิ้นส่วนที่จำเป็น
 • จัดทำรายงานและเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงเข้าในระบบเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงของบริษัท (PMH)
How to Set and Usage UPC3000 (Update 27-Oct-2020)

การตรวจสอบคลื่นอัลตราโซนิกสำหรับเครื่องล้างชิ้นงาน

ตรวจสอบกำลังของคลื่นอัลตราโซนิกโดยอุปกรณ์ตรวจสอบ UPC3000 (Ultrasonic Process Controller)

เงื่อนไขการตรวจสอบ

 • เปิดการทำงานคลื่นอัลตราโซนิก 100% (โดยไม่ใช้ Sweep Function)
 • อุณหภูมิของน้ำ (ของเหลว) : ยึดถือตามอุณหภูมิและกระบวนการล้างของแต่ละถัง
 • ตำแหน่งของหัววัด : กึ่งกลางถัง
 • ปิดการทำงานของ Agitation ขณะทำการวัด
 • ตรวจสอบกำลังของคลื่นอัลตราโซนิกที่วัดได้จริงในถัง (5 ตำแหน่ง)
 • ใช้เวลาในการตรวจสอบ 10 วินาทีต่อ 1 ตำแหน่ง
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบดังต่อไปนี้
  1. การตั้งค่ากำลังของคลื่นอัลตราโซนิก
  2. การตั้งค่าเวลาการทำงานของคลื่นอัลตราโซนิก
  3. การตั้งค่า Sweep คลื่นอัลตราโซนิก
  4. การเปิด-ปิดการทำงานของคลื่นอัลตราโซนิก

รายงานสรุปผลการตรวจสอบแก่ลูกค้า

 • รายงานผลการตรวจสอบ และเก็บข้อมูลการตรวจสอบเข้าในระบบเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงของบริษัท (PMH)

 

บริการการขนย้ายเครื่องจักรและอื่นๆ

ขนย้ายโดยทีมขนส่งมืออาชีพและใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

 การบรรจุหีบห่อและการขนส่ง

 • ทำการบรรจุหีบห่อโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของสินค้า
 • ทำการขนส่งตรงเวลาที่กำหนด