บริษัทมีการประชุมทบทวนโดบฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพอื่นๆ ISO 9001 (Version2015)

บริษัทมีการประชุมทบทวนโดบฝ่ายบริหาร

ในหัวข้อ การติดตามประเด็นภายในและภายนอก (SWOT) เพื่อกำหนด Key Performance Indicators (KPI) และหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุณภาพอื่นๆ ISO 9001 (Version2015)
ตาม #นโยบายคุณภาพ ที่เรากำหนดไว้ “มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพสินค้า และงานบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”